MEDLEMSBETINGELSER OLYMPUS TRENING

1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest/i samarbeid med fysioterapeut og senteret, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten  har trådt I kraft. Rett til forlengelse begrenses til tre -3- måneder.

 

2. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.

 

3. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.

 

4. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk (godkjennelse til å trene på egenhånd) og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.

 

5. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold I senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

 

6. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

 

7. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.

 

8. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 måneder.  Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontingent.

 

9. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

 

10. Ved annen gangs innmelding innen en 6 måneder periode, kan senteret kreve et administrasjons-/innmeldingsgebyr på kr 249,-

 

11. Skriftlig oppsigelse skal være hos oss før den første -1- i måneden.

 

12. Medlemmet har rett til å avslutte avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Olympus Trening innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. Angrerettloven § 11. Dette gjelder kun dersom medlemsskapet er inngått utenfor Olympus Treningssenter.

 

13. Tap av kort belastes med kr. 99,-